Uruchomiono nowy program innowacji, aby wzmocnić ekosystem startupów w UE

We wtorek (5 czerwca) Komisja opublikowała nowy europejski plan innowacji, określający pięć głównych kanałów, przez które będzie dążyć do pobudzenia inwestycji w zaawansowane technologie i innowacje w UE. 

Zapowiedziane przez komisarz ds. badań i innowacji Mariyę Gabriel, pięć obszarów obejmuje przyciąganie talentów, tworzenie polityki i wypełnianie luki w zwiększaniu skali oraz ma na celu wspieranie bardziej wszechstronnego środowiska wsparcia dla startupów w Europie. 

„Innowacje to priorytet, jeśli chodzi o UE, więc bądźmy odważni” – powiedział Gabriel. „Musimy umożliwić startupom pokonanie „doliny śmierci”, jeśli chodzi o finansowanie, aby mogły się rozwijać i stać się liderami w swojej dziedzinie”.

Według badania przeprowadzonego przez Stripe , opublikowanego w tym tygodniu, startupy ogólnie uważają europejskie środowisko innowacji za atrakcyjne ze względu na takie czynniki, jak dostępność talentów i geograficzna bliskość rynków.

Jednak jeśli chodzi o łatwość obsługi, wielu uważa, że ​​przepisy UE powodują niepotrzebne tarcia i nakładają na firmy znaczne obciążenia administracyjne i związane z przestrzeganiem przepisów, a 53% respondentów wskazuje czas poświęcony na to jako największe zagrożenie dla ich działalności.  

Skalowanie 

Pierwszy filar planu, skoncentrowany na finansowaniu scale-upów, ma na celu zmobilizowanie zasobów dla startupów zajmujących się zaawansowanymi technologiami, które chcą się rozwijać. Chociaż Europa jest najszybciej rozwijającym się regionem pod względem inwestycji kapitału prywatnego, w planie zauważono, że jej skala rozwoju technologii i finansowania na większą skalę jest znacznie mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Główny organ UE zajmujący się finansowaniem startupów, Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), został uruchomiony w ramach programu Horyzont Europa w zeszłym roku, ale został dotknięty wieloma problemami.

Przede wszystkim firmy doświadczyły znacznych opóźnień w otrzymywaniu przyznanych im środków. W rezultacie nękana organizacja jest teraz przedmiotem dochodzenia parlamentarnego wszczętego w zeszłym miesiącu przez konserwatywnego eurodeputowanego Christiana Ehlera.

Komisja proponuje kilka środków w celu uwolnienia dodatkowego kapitału, aby zlikwidować lukę w zwiększaniu skali między Europą a innymi regionami.

Obejmują one utworzenie ulgi redukcji odchylenia od długu w stosunku do kapitału własnego  (DEBRA) w podatku dochodowym od osób prawnych, co zdaniem dyrektora UE rozszerzy dostępność i złagodzi koszt nowego kapitału dla firm, zwłaszcza MŚP.

Przed końcem roku Komisja zaproponuje również ustawę o notowaniach, której celem jest zmniejszenie wymogów dotyczących notowań nałożonych na niektóre spółki w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia pewności prawa dla emitentów.

Eksperymentowanie

Drugie działanie koncentruje się na zapewnieniu przestrzeni dla innowacji i eksperymentów, a mianowicie poprzez tworzenie regulacyjnych piaskownic i poligonów testowych, dzięki którym innowatorzy mogą pracować nad opracowywaniem przełomowych technologii w poszerzonym zakresie sektorów. Na przykład w przyszłym roku Komisja uruchomi nowe otwarte stanowisko testowe innowacji w zakresie wodoru ze źródeł odnawialnych.

Proponowana nowa zasada w ramach pomocy państwa na badania, rozwój i innowacje pozwoliłaby również krajom UE przyznawać pomoc na tworzenie i ulepszanie infrastruktury innowacyjnej, takiej jak obiekty testowe i eksperymentalne.

Ekosystemy innowacji

Zgodnie z planem Komisja podejmie również kroki w celu stworzenia paneuropejskiego ekosystemu innowacji obejmującego połączone systemy regionalne pracujące nad kilkoma projektami z zakresu zaawansowanych technologii.

Częściowo dzięki finansowaniu z programu Horyzont Europa międzyregionalna współpraca między mniej i bardziej innowacyjnymi obszarami będzie wspierana finansowo przez UE, prowadząc do wyznaczenia „regionalnych dolin innowacji”.

Komisja ustanowi również platformę opartą na sztucznej inteligencji „Innospace” do dzielenia się wiedzą, kontaktami i wynikami badań. Wybrana liczba startupów z branży deep-tech, które już współpracują z EIC lub innymi programami UE, otrzyma zwiększone wsparcie na dalszy rozwój ich pracy.

Talent

Czwarty obszar działania planu koncentruje się na kultywowaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu talentów z branży zaawansowanych technologii w Europie, głównie za pośrednictwem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), który do 2025 r. rozszerzy swoje programy, aby dotrzeć do miliona talentów w państwach członkowskich UE.

EIT, we współpracy z EIC, uruchomi również w przyszłym roku program stażów innowacyjnych, dzięki któremu naukowcy i studenci będą mogli pracować w startupach otrzymujących finansowanie z EIC. Programy celowe będą również miały na celu zwiększenie udziału kobiet w sektorze.

Programy te będą opierać się na istniejących celach w zakresie umiejętności określonych przez Komisję w jej celach związanych z „Cyfrową Dekadą”, zakładających, że 80% ludności UE będzie posiadało podstawowe umiejętności cyfrowe, a 20 mln specjalistów ICT zostanie przeszkolonych do 2030 r. Pojawiły się jednak obawy, że UE może nie osiągnąć tych celów bez znacznego i szybkiego przyspieszenia rozwoju cyfrowego.